Bir Sayfa Seçin

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının
Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, Erzincan Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabul esaslarını belirlemektir. (2) Bu Yönerge, Erzincan Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin kontenjan belirleme, başvuru, kabul, değerlendirme ve kayıt işlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 2-(1) Bu Yönerge Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.06.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ve konuyla ilgi diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

b) Anabilim/anasanat kurulu: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalı kurulunu,

c) Enstitü: Erzincan Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ç) Enstitü kurulu: Erzincan Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitü/enstitülerin kurulunu,

d) Enstitü yönetim kurulu: Erzincan Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitü/enstitülerin yönetim kurulunu,

e) K.K.T.C.: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetini

f) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Erzincan Üniversitesi Senatosunu,

ğ) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini,

h) TÖMER : Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ı) Üniversite: Erzincan Üniversitesi’ni,

i) Yabancı Dil Sınavı: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarını veya eşdeğerliği kabul edilen sınavları,

j) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kontenjan, Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler Kontenjan

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alımına ilişkin kontenjanlar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili başkanlığın teklifi, enstitü kurulunun kararı ve senato onayı ile belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Öğrenci Kabulü MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden veya kendi hükümetinden burslu olduğunu belgeleyen, kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen, Erzincan Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalar kapsamında lisansüstü öğrenim görmek isteyenler bu yönerge ile belirlenen kapsam koşullarda lisansüstü düzeyde programlara kabul edilebilrler.

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri

MADDE 6 – (1) Adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri TÖMER tarafından yapılacak sınavlar veya TÖMER tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ile belirlenir.

(2) Aşağıdaki tabloda sunulan düzeylerde Türkçe Dil Yeterlik Belgesi verilir: Türkçe Dil Yeterlilik Değerlendirme Cetveli 100’lük Puan Harf Düzeyi Değerlendirme 00-34 A1 Türkçe düzeyi yetersizdir. Adaya istenilen Türkçe yeterlilik düzeyine ulaşmaları için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Adaylar TÖMER tarafından yürütülen programlara katılabilir ve/veya Türkçe yeterlik düzeyini en az B1 düzeyine yükselttiğini belgelemesi halinde ilgili programın ders kaydını yapma hakkı kazanır. Bu süreç sonunda Türkçe düzeyleri A2 ve altı olanların Enstitü ile ilişiği kesilir. 35-49 A2 50-64 B1 Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Türkçe düzeyini en az C1düzeyine yükselttiğini belgeleyemeyen öğrenciler ilgili programın tez dönemine geçemez. 65-79 B2 80-94 C1 Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı 95-100 C2 yapılır.

(3) Ayrıca açılan her kur (A1, A2,) seviyesindeki kurs sonunda yapılacak sertifika sınavlarında geçerli düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.

Başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde mezuniyet not ortalamaları/mülakat sınavı ve belirlenen diğer kriterlere göre yapılır.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci alımına ilişkin başvuru şartları ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde belirleyeceği değerlendirme kriterleri ile bilimsel değerlendirme mülakat sınavı yapılıp yapılmayacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili başkanlığın teklifi, enstitü kurulunun kararı ve senato onayı ile belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Bilimsel değerlendirme mülakat sınavı yapılırsa çağrılacak adayların sayısı enstitü kurulu tarafından başvuru koşullarında belirlenir.

(4) Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvuru yapmak için lisans derecesi, doktora programlarına başvuruları lisans ve/veya yüksek lisans derecesi ile yapılır.

(5) Aşağıda tanımlanan adaylar bu Yönerge ile tanımlanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsünde başvuru yapamazlar.

a) T.C. uyruklu olanlar,

b) K.K.T.C. uyruklu olanlar,

c) Uyruğundan birisi T.C veya K.K.T.C. olan çift uyruklular,

d) T.C. uyruklu olup lisans/lisansüstü öğrenimlerini K.K.T.C.’de tamamlayanlar,

e) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar,

f) Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanlar.

(6) Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 8 – (1) Başvuruda istenen belgeler:

a) Başvuru Formu,

b) Diploma (yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları için lisans veya yüksek lisans diplomalarının hem orijinalinin hem de Türkçe çevirisinin resmi makamlarca -dış temsilcilikler- onaylı veya noter onaylı birer örneği

c) Transkript belgesinin ve Türkçe çevirisinin resmi makamlarca -dış temsilcilikler onaylı veya noter onaylı örnekleri (lisans/yüksek lisans),

ç) Kimlik Belgesinin fotokopisi ve noter onaylı Türkçe çevirisi,

d) Özgeçmiş (Türkçe ve İngilizce),

e) 1 adet vesikalık fotoğraf,

f) Yabancı Dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programları için),

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Değerlendirilme, Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt Programlara başvuru

MADDE 9 – (1) Başvurular enstitü müdürlüğünce ilan edilen belgeler ve başvuru formu ile birlikte ya da on-line olarak alınır. (2) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adayları istenilen belgeleri, ilgili enstitülerin belirledikleri takvim çerçevesinde enstitü müdürlüklerinde posta yoluyla yapabilirler. (3) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran Yabancı Uyruklu adaylar için anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları ile “ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kapsamında eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Ortalama için kullanılan puanlar 100 tam puan üzerinden hesaplanır.

(2) Yüksek lisans başvurularında, Lisans not ortalamasının %70’ i, Türkçe dil belgesi puanının % 30’ u değerlendirmeye alınır. (3) Doktora başvurularında, Yüksek Lisans not ortalamasının % 70’ i Türkçe dil belgesi puanının % 30’ u değerlendirmeye alınır. (4) Dil belgesi olmayan adayların dil belgesi puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

(5) Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez ve dil puanı 100 (yüz) tam puan olarak olarak değerlendirilir.

(6) Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

(7) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirilir, ilgili başkanlık tarafından incelenen ve başarı değerlendirilmesi sonucunda en yüksek puandan aşağıya doğru 100’lük sistemde sıralanarak kontenjan dâhilinde programlara kayıt hakkı kazanan adaylar enstitüye bildirilir. Öğrencilerin kabulü enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt

MADDE 11 – (1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin internet sayfasından ilan edilir.

(2) Kesin kayıtlar, enstitü tarafından ilan edilen kayıt tarihleri arasında, adayların enstitüye bizzat başvurması veya noter aracılığı ile tayin edilen vekil aracılığı ile istenilen belgelerleri teslim etmesi ile Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır.

(3) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır;

a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

b) Pasaportun noter onaylı Türkçe çevirisi – 1 adet,

c) Dört adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

ç) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (kesin kayıttan sonra)

d) Türkçe yeterlilik düzeyini gösterir belge (6. Maddenin 1. fıkrasında belirtilen)

e) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır),

f) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (kesin Kayıttan sonra alınır),

g) Genel sağlık sigortasını gösterir belge (kesin kayıttan sonra alınır).

(4) Geçerli düzeyde Türkçe yeterlilik düzeyini belgeleyemeyen adayların kesin kayıtları 6. Maddenin 2. Fıkrasında belirtilen şartlar çerçevesinde yapılır.

(5) Bu maddenin 3. Fıkrası a bendinde istenilen denklik belgesini kesin kayıt tarihlerinde ibraz edemeyen adayların (geçici kesin) kayıtları, ilgili belgeyi ilgili dönemin sonuna kadar getirmesi kaydıyla gerçekleştirilir, aksi takdirde adayların enstitü ile ilişiği kesilir ve tüm sorumluluk adaya aittir.

(6) Adayların lisans/Yükseklisans diplomalarının denkliğinin geçersiz olduğunun tespiti durumunda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir, mezun olanlarında diplomaları iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Diğer hükümler

MADDE 12 – (1) Erzincan Üniversitesinin lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili Enstitünün Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE

14- Bu Yönerge hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.