Bir Sayfa Seçin

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİNLERARASI ANABİLİM DALI KURULMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

          ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİNLERARASI ANABİLİM/ANASANAT DALININ KURULMASI İLE                 DİSİPLİNLERARASI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ AÇILMASINA VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN                                                                                                                         YÖNERGE
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzincan Üniversitesi Enstitüleri bünyesinde disiplinler arası anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu anabilim/anasanat dalları altında disiplinler arası lisansüstü programların açılması ile mevcut disiplinler arası anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge; Erzincan Üniversitesine bağlı Enstitüler bünyesinde disiplinler arası anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu anabilim/anasanat dalları altında disiplinler arası lisansüstü programların açılması ile mevcut disiplinler arası anabilim/anasanat dallarında lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği Usul ve Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) Disiplinler Arası Anabilim/Anasanat Dalı: Bir enstitüye bağlı olarak kurulan, fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan ve lisans eğitimi bulunmayan disiplinler arası lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
b) Disiplinler arası Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Enstitüde disiplinler arası lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalı kurulunu.
c) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü bünyesinde faaliyette bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından, enstitü müdürü ve yardımcılarından oluşan kurulu,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitü müdür ve yardımcılarından ve müdürün teklifi ve ilgili enstitü kurulu tarafından öğretim üyeleri arasından seçilen kurulu,
e) Disiplinler Arası Program Araştırma Komisyonu: Enstitüler bünyesinde açılabilecek disiplinler arası lisansüstü programlarını araştırmak amacı ile rektörlük tarafından kurulan komisyonu,
f) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Erzincan Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.
Lisansüstü Anabilim/Anasanat Dalı Açılması ve Yürütülmesi
Madde 5 – (1) Disiplinler arası program araştırma komisyonu enstitüler bünyesinde açılabilecek disiplinler arası lisansüstü programlarını araştırarak enstitülere önerilerde bulunmak amacı ile rekörlük tarafından görev süresi belirlenerek kurulur.
(2) Disiplinler arası program araştırma komisyonu kurulması planlanan disiplinler arası anabilim/anasanat dalı/dalları ve katkıda bulunacak olan öğretim üyelerinin listesini içeren raporu hazırlar, disiplinler arası nitelik ve mevcut diğer anabilim/anasanat dalları arasında bir çıkar çatışması olup olmadığı gibi farklı açılardan ilgili enstitülerde görüşülmek üzere rektörlüğe bildirir.
(3) Kurulması planlanan disiplinler arası anabilim/anasanat dalı enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak belirlenir.
(4) Anabilim/anasanat dalını kurmak üzere ilgili dekanın görüşü alınarak enstitü bünyesindeki öğretim üyeleri arasından enstitü müdürünün önerisi ile rektör tarafından görevlendirilir.
(5) Başvuru dosyası anabilim/anasanat dalına katkıda bulunacak öğretim üyelerinin Kadrolarının bulunduğu ilgili fakülte dekanı/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü ve ilgili bölüm başkanlarının görüşü alınarak hazırlanır. Başvuru dosyası enstitü kurulunda görüşülür ve uygun görülmesi halinde teklif senatoya gönderilir.
(6) Senatoda görüşülen ve kurulması teklif edilen anabilim/anasanat dalı Rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna onay için önerilir.
(7) Açılan disiplinler arası programların anabilim/anasanat dalı kurulu başvuru dosyasında önerilen öğretim üyelerinden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ile enstitü kurulunca kurul üyelerinde değişiklik yapılabilir.
(8) Görev süresi sona eren disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanı ilgili dekanın görüşü alınarak enstitü müdürünün önerisi ile rektör tarafından atanır.
Lisansüstü Programlarının Açılması ve yürütülmesi
Madde 6 – (1) Disiplinler arası anabilim dalı programlarının enstitü bünyesinde açılması ve yürütülmesi esastır.
(2) Kurulması teklif edilen disiplinler arası lisansüstü programların amacı, ilgili programda ders vererek katkıda bulunacak olan öğretim üyelerinin listesi ve program kapsamında verilecek olan dersler listesinin yer aldığı lisansüstü program açma başvuru dosyası ilgili Anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.
(3) Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı programı öğrencilerinin danışmanları disiplinler arası anabilim/anasanat dalı kurulu üyeleri arasından atanır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 7 — (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, 28/06/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürütme
Madde 8 — – (1) Bu Yönerge hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Madde 9 — (1) Bu Yönerge Erzincan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer
Geçici Madde 1 — (1) Halen disiplinler arası olmayan anabilim dalları altında açılmış olan disiplinler arası lisansüstü programlar ilgili Enstitü altında uygun disiplinler arası enstitü anabilim/anasanat dalı kurulmak suretiyle ilgili Enstitüye bağlanırlar.